Svým podpisem uděluji dobrovolně a svobodně správci, společnosti SEQOY s.r.o. se sídlem Praha 3, Čáslavská 15/1793, PSČ 130 00, IČ: 29148499 (dále jen „Seqoy“) souhlas se zpracováním svých následujících osobních údajů, tj.:

 • elektronická adresa (e-mail),
 • statistické údaje o mých nákupních zvyklostech (prokliky z e-mailů na odkazované stránky).

(dále jen „rozsah poskytnutých údajů“) ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“), a od 25. 5. 2018 ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“), a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu.

Beru na vědomí, že:

 • mám právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování nebo svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to písemně na adresu sídla SEQOY, zasláním e-mailu na adresu b2b@seqoy.cz, nebo zrušením odběru v patičce obdrženého obchodního/marketingového sdělení.
 • mám právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti tomuto zpracování, včetně profilování, v rozsahu, v němž souvisí s konkrétní formou přímého marketingu, a to kterýmkoli ze způsobů uvedených v předchozím bodě,
 • SEQOY osobní údaje zlikviduje také, jakmile pomine účel, pro který byly mé osobní údaje zpracovány,
 • mám právo na přenositelnost poskytovaných údajů a podat stížnost u dozorového úřadu.

Společnost SEQOY jako správce zpracovává osobní údaje v rozsahu poskytovaných údajů za účelem:

 • zařazení do databáze elektronických adres,
 • zasílání obchodních a marketingových sdělení SEQOY,
 • nabízení produktů nebo služeb společnosti SEQOY,
 • provádění marketingových průzkumů spojených s produkty SEQOY a jejich vyhodnocování,
 • a to pouze na e-mailovou adresu.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou společností SEQOY předávány k dalšímu zpracování společnosti ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČO: 027 62 943, se sídlem Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2, zastoupená Ing. Jakubem Stupkou, jednatelem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 223183, provozovateli Ecomailu (dále jen „zpracovatel“), která poskytuje dostatečné záruky zavedení dostatečných technických a organizačních opatření k ochraně osobních údajů. V případě, že v době zpracování osobních údajů dojde ke změně zpracovatele, bude informace o novém/nových zpracovateli/zpracovatelích uvedena na této stránce. Osobní údaje budou zpřístupněny zpracovatelům pouze na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů a dále v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené zvláštními právními předpisy. Beru na vědomí, že ostatní zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu.

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou v rozsahu poskytnutých údajů zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě, a to vlastními zaměstnanci správce nebo zpracovatele. Dále jsem srozuměn(a) s tím, že mé osobní údaje mohou být zpřístupněny v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené Zákonem, Nařízením nebo zvláštními právními předpisy.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se dostatečně seznámil(a) se zněním svého souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytovaného SEQOY, který považuji za srozumitelný a jasný.